• Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój
temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
www.linaise.com
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:
Linaise Sp. z o.o. ul. Złotego Smoka 20/21, 02-202 Warszawa

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@linaise.com
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
1. Prowadzenie newslettera
2. Prowadzenie systemu komentarzy
3. Obsługa zapytań przez formularz
4. Realizacja zamówionych usług
5. Prezentacja oferty lub informacji
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
(certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie,
zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na
docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że
jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na
wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa
jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie
współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.

3. Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup
odbiorców:
firma hostingowa na zasadzie powierzenia
1. kurierzy
2. banki
3. operatorzy płatności
4. operatorzy rozwiązania typu chat online
5. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
realizacji celu działania strony
6. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne
do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o
prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą
przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
2. ich sprostowania,
3. usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt
3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo
sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług
w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu
bezpośredniego.Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
Europejskiej.

5. Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o
ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych
w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku
adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny
sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google
Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych
osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu
ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach
użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i
edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
Operator stosuje techniki marketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane
osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie
dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom
reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis
Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana
korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest
administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych
osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty,
w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook
(Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Edge

  2. Internet Explorer

  3. Chrome

  4. Safari

  5. Firefox

  6. Opera

Urządzenia mobilne:

  1. Android

  2. Safari (iOS)

  3. Windows Phone