• Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI - SKLEPU INTERNETOWEGO


1. Definicje
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje
Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
Hurtowni - Sklepu internetowego Linaise;
1.4. Hurtownia - Sklep internetowy (serwis internetowy) dostępny pod adresem
www.linaise.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Linaise a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca
2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę 
Towaru.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem www.linaise.com
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy
Linaise Sp.zo.o. 02-202 Warszawa 
,
ul. Złotego Smoka; NIP: 7010643855, REGON: 366121289
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie
uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do
Internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Linaise zastrzega sobie możliwość
ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które
nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym
powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.linaise.com
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności

ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.9. Zdjęcia oraz materiały wideo są własnością Linaise. Kopiowanie i umieszczanie w
innych serwisach internetowych jest niedozwolone.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza
rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Linaise może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak
również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu
Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Linaise za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Linaise.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie
może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Linaise.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Linaise,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy

wejść na stronę internetową www.linaise.com dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu,
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty
oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam” –
Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich
niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące
przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • czasu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz „potwierdzenie
zakupu”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Linaise
Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną nazwą
zakupionego towaru, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta
wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Dostawa, czas realizacji zamówienia
5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa
się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską firmą DPD. Czas
realizacji dostawy to najczęściej 1-2 dni robocze. Koszty dostawy przez kuriera są
uzależnione od kraju wysyłki i sposobu płatności. Dla każdego towaru są ustalane
indywidualnie i zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania
przez Klienta Zamówienia, w zależności od dostępności towaru.
5.4 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
płatności.
5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.linaise.com
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.6 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych
postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na
podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku
potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
5.7 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą,
czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta
rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. Ceny, metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: (obecnie aktywna jest tylko płatność przelewem online i Płatność za pobraniem)
6.3 Dostępne formy płatności:
 • Przelew Online
 • Płatność za pobraniem - Kurier DPD
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • (obecnie nie obsługujemy kart płatniczych)
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

7. Zwroty, prawo odstąpienia od umowy
Zasady zwrotu towaru dla firm
Sprzedaż Towaru i świadczenie Usług skierowane jest przede wszystkim do innych
przedsiębiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu nie
mają zatem zastosowania przepisy prawa związane z obrotem konsumenckim.
W przypadku jednak gdy zakupiony Towar nie spełni oczekiwań Klienta może on zwrócić
Towar nabyty w ten sposób w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Po otrzymaniu
Towaru Sprzedawca zwróci Klientowi, w terminie do 30 dni, dokonaną przez niego cenę
zakupu. Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego. Powyższe uprawnienie nie
przysługuje w sytuacji korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Warunkiem zwrotu jest
towar fabrycznie zapakowany i w nienaruszonym stanie, bez uszkodzeń mechanicznych i
ubytków ilościowych.
7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni jeśli towar jest
fabrycznie zapakowany i w nienaruszonym stanie.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
w formie formularza odstąpienia od umowy wysyłając go wraz z Towarem i dowodem
zakupu w przesyłce.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres biuro@linaise.com
7.2. Zgodnie z uregulowaniem prawnym, świadczenie wyprodukowane według specyfikacji
Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu
od Umowy. Produktami takimi są wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta w
złożonym przez niego Zamówieniu lub wykonane na indywidualne Zamówienie
Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.
7.3. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane
od Państwa płatności, wyłączając koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot nieużywanej rzeczy tj.
nienoszącej śladów użytkowania (bez wydarć, otarć, innych uszkodzeń mechanicznych,

włącznie z oryginalnymi metkami) na adres: Linaise ul. J. Górskiego 9/5, 05-552 Mroków
Nie odbieramy paczek pobraniowych. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru
obciążają Klienta. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na Państwa nr rachunku bankowego.
7.4 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

8. Reklamacje
8.1. Linaise jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w
rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym
w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu
Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@linaise.com
wypełniając formularz reklamacyjny. Linaise zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej
reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego Towaru wraz z dowodem
zakupu, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Linaise jest producentem towarów. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z
ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią
podstawy do reklamacji zakupionego towaru. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju
przebarwienia i uszkodzenia mechaniczne (wydarcia, otarcia, inne uszkodzenia
mechaniczne oraz niewłaściwe dopasowanie odzieży), a także uszkodzenia mechaniczne
zamków błyskawicznych, gum, lycry i elementów ozdobnych, wygoda odzieży, brak lub
nieprawidłowa konserwacja odzieży, naturalne zużycie się odzieży.

9. Wymiana
9.1. Linaise umożliwia wymianę towaru. Jedyne koszty poniesione przez Klienta to koszty
przesyłki. W przypadku wymiany na towar droższy, klient jest zobowiązany dokonać
dopłaty, przy wymianie na towar o niższej cenie Linaise zwraca różnicę cen.
9.2. Aby skorzystać z wymiany towaru, należy wypełnić formularz wymiany towaru i wysłać
na adres biuro@linaise.com. Linaise zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej wymiany w
terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu, a
gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy wymiana
zostanie rozpatrzona. Aby przyspieszyć ten proces, prosimy o kontakt telefoniczny lub
mailowy.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1. Linaise podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania
Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się
usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Linaise o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać
pisemnie na adres: Linaise ul. J. Górskiego 9/5, 05-552 Mroków;
mailowo pod adres biuro@linaise.com lub przy użyciu formularza 
kontaktowego.
10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.5. Linaise zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a

gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja
zostanie rozpatrzona.

11. Polityka prywatności
11.1.Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz użytkowaniu plików
Cookie przez Linaise znajdują się na stronie Polityka Prywatności pod adresem
https://linaise.com/news/n/134/Polityka-Prywatnosci

12. Opinie w sklepie internetowym
12.1. Klient Sklepu internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie internetowym. Przedmiotem
opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie
internetowym.
12.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na
pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii
oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu
pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po
siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
12.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w
Sklepie internetowym Sprzedawcy.
12.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep internetowy.
12.5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił
opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie internetowym o wartości
10% do 
wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie internetowym. Kod rabatowy jest ważny
bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w
trakcie dokonywania zakupów w Sklepie internetowym niezwłocznie po wystawieniu opinii.
12.6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
12.7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca
ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

13. Postanowienia końcowe
13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Linaise a Klientem, który
jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom
właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego.
13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Linaise a Klientem, który
nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Linaise.
13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.